De resterende akkers en weilanden rondom Badhoevedorp zullen vol raken met bedrijvigheid.
De resterende akkers en weilanden rondom Badhoevedorp zullen vol raken met bedrijvigheid. Ton Dijkstra

Badhoevedorp omsingeld door verdichting bedrijventerreinen

11 november 2021 om 14:01 Overig Verkeer, Sloterbrug en alle gebiedsontwikkeling Badhoevedorp

BADHOEVEDORP Dit is het 4e deel van een serie artikelen over Verkeer, Sloterbrug en alle gebiedsontwikkeling in de woonomgeving van Badhoevedorp.
In en rondom Badhoevedorp wordt de komende jaren heel veel ontwikkeld aan woningen en bedrijventerreinen. Het autoverkeer neemt daardoor toe. Maar alle plannen worden apart behandeld en dan valt niet op hoeveel er gaat gebeuren. Ook Amsterdamse plannen hebben gevolgen voor Badhoevedorp. De Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp (VDB) maakt een optelsom van alle plannen en hun risico voor de leefbaarheid in ons dorp. Want moet al dat extra verkeer door het dorp heen of kan het er ook omheen?

De komende weken is in samenwerking van de VDB en deze krant een serie artikelen over Verkeer, Sloterbrug en alle gebiedsontwikkeling in de woonomgeving van Badhoevedorp te lezen. Deze week aflevering 4: Badhoevedorp omsingeld door verdichting bedrijventerreinen.

Inleiding

Badhoevedorp ligt in de metropoolregio Amsterdam op de grens van twee gemeenten ingeklemd tussen ringvaart en snelwegen, tussen hoofdstad en vliegveld. Het is weliswaar een groot dorp met 13.000 inwoners maar relatief klein binnen de gemeente Haarlemmermeer. De dorpsbewoners willen de dorpse sfeer behouden, vastgelegd in het Masterplan van 2008 en daarna steeds bevestigd door de gemeente.

De verdichting rondom het dorp met bedrijvigheid zal de komende decennia enorm zijn. Dat is goed voor Nederland en kan in veel opzichten ook prima, mits er goede verkeersroutes komen. De omgeving van ons dorp zal fundamenteel veranderen. De resterende akkers en weilanden zullen vol raken met bedrijvigheid. Door alle ontwikkelingen zal er ook veel meer verkeer komen.

Het dorp is gewend aan nieuwe ontwikkelingen die de Nederlandse economie stimuleren. Tot de omlegging van de A9 werd in 2005 besloten met als voornaamste doelen de bereikbaarheid van de grootstedelijke regio en de leefbaarheid in het dorp. Dat was goed nieuws maar niet gratis. Het dorp betaalt via de gemeente met meer dan honderd miljoen euro mee aan die omlegging. Op vrijkomende grond worden woningen gerealiseerd. De opbrengst van de vastgoedprojecten vloeit terug naar de gemeentekas. Er gaat dus heel veel geld rond zowel in als rondom Badhoevedorp. 

Verkeerstoename 

Er wonen meer dan 100.000 mensen in het gebied van Badhoevedorp en het zuidelijke deel van stadsdeel Nieuw West, maar de oplossing van het verkeersprobleem dat dit geeft mag de komende jaren niet veel kosten. Tegelijkertijd worden er rondom Badhoevedorp honderden miljoenen geïnvesteerd in bedrijventerreinen en zelfs miljarden in het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp. Daar komt bij dat in de regio het aantal transformaties van kantoren naar appartementen en verkamering van woningen inmiddels aardig begint op te lopen. 

In haar communicatie schrijft de gemeente dat altijd eerst gezorgd zal worden voor goede gebiedsontsluiting en dat pas daarna de woningen en bedrijven komen. Voor het verkeer rondom Badhoevedorp hebben wij echter nog steeds geen integrale visie gezien in relatie tot het karakter van ons dorp, terwijl we daar al een aantal jaren om vragen. Wat worden de hoofdroutes en vooral ook wat zijn alternatieve routes bij file en andere calamiteiten. In het dorp komen in de gebieden Quatrebras, Schuilhoeve en Centrum zo’n 1.600 nieuwe woningen. Dit zal logischerwijze zorgen voor toename van verkeer maar daarin zien we niet het grote risico. 

Er zijn zo’n 10 gebieden waarvoor grootschalige ontwikkeling beoogd is. Er zijn plannen voor een brede Sloterbrug met meer doorstroming en het doortrekken van de Pa Verkuijllaan door het bedrijventerrein Catharinahoeve heen tot over de A9 in zuidelijke richting naar Badhoevedorp Zuid. Dat leest als een nieuwe provinciale weg van stadsdeel Nieuw West dwars door Badhoevedorp over erftoegangswegen naar de logistieke wereld rondom Schiphol. Er zijn nu alleen gebrekkige plannen voor de bruggen over de ringvaart. De Vereniging Dorpsraad vreest daarom de gevolgen voor de leefbaarheid in het woongebied van het dorp door het toenemende verkeer. 

Ontwikkelgebieden rondom Badhoevedorp 

We bespreken in deze aflevering de verschillende ontwikkelingsgebieden rondom het dorp en tonen ze op een kaart, met daarop de ontsluitingswegen aangegeven in blauw en de erftoegangswegen in rood. Alle nieuwe bedrijventerreinen zullen zorgen voor toename van verkeer voor werknemers en goederen. 

1 – Lijndenhof en ontwikkelingen in Amsterdam 

Een van de grootste elektrische laadpunten voor bestelbusjes en vrachtwagens in Nederland komt ten westen van Badhoevedorp rond de A9 oprit op het terrein Lijndenhof. De verwachting is dat al die wagentjes gaan rijden over de A9 en de Lijnderbrug naar Amsterdam. Maar hoe gaat dat logistieke centrum bevoorraad worden? Welke grote vrachtwagens komen dagelijks langs of zelfs over de Schipholweg door ons dorp voor de bevoorrading?

De gemeente Amsterdam heeft onnoemelijk veel plannen voor verdichting in de komende decennia. We noemen er slechts een paar. De doelstelling is 25.000 extra woningen in stadsdeel Nieuw West. Daarnaast gaat de wijk Schinkelkwartier ontwikkeld worden. Daar komen 40.000 arbeidsplaatsen en 11.000 woningen. Deze wijk ligt straks in Amsterdam aan het einde van zowel de Sloterweg als de Oude Haagseweg.

In de Lutkemeerpolder aan de westkant van de stad komt mogelijk een distributiecentrum van Albert Heijn. Amsterdam wil dat de rechtbank in Amsterdam blijft, maar dan op een nieuwe locatie ook in de Lutkemeer. Tegelijkertijd budgetteert Amsterdam tot 2029 geen geld om de T106 route via de Lijnderbrug te optimaliseren. De enige alternatieve route om zware criminelen op tijd op hun zitting te krijgen loopt dan via Badhoevedorp en de Sloterbrug.

Verder werkt de gemeente Amsterdam aan plannen voor afwaardering van de A10. De maximum snelheid op de ring wil men omlaag brengen van 80 naar 50 km per uur. De verwachting is dat dit een flinke verschuiving teweeg kan brengen in verkeerspatronen aan de hele westkant van de stad, waar Badhoevedorp aan grenst.

Al deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor verkeersdrukte aan de westkant van Badhoevedorp en op de Schipholweg. 

2 – Catharinahoeve 

Het gebied Catharinahoeve is vernoemd naar een oude boerderij. Dit gebied van zo’n 35 hectaren ligt direct ten zuiden van Badhoevedorp. Een aantal functies zijn in het voorontwerp bestemmingsplan met gemengde bestemming al planologisch vastgelegd. Het gaat om een hotel met 300 kamers, een datacentrum en kantoren met een omvang van 50.000 m². Er bestaat een kans dat het doortrekken van de metro in dit gebied een rol gaat spelen, maar dat is niet zeker.

Het staat nu al vast dat er nieuwe gebiedsontsluitingswegen aangelegd zullen worden voor het gebied Catharinahoeve. In gemeentelijke documentatie staan daarvoor 3 opties beschreven. De gebiedsontwikkeling is namelijk zodanig groot dat de huidige wegen niet toereikend zijn voor het nieuwe verkeer. Met name de kruising Sloterweg/Schipholweg is beperkend. 

Het gebied grenst aan Badhoevedorp Zuid. In dit gebied wordt mogelijk een 2e terminal gepland, oftewel een 2e Schiphol Plaza. Er zou dan een rechtstreekse weg zijn van de Sloterbrug, via de Burgemeester Amersfoordtlaan, Pa Verkuijllaan en het nieuwe Catharinahoeve naar deze 2e Plaza. De Amersfoordtlaan als erftoegangsweg midden in ons dorp, zou dan en een Provinciale weg worden tussen Amsterdam en Schiphol.

3 – Ontwikkelingen rond Schiphol 

In de strook gronden tussen Schiphol en Badhoevedorp gaat het om drie gebieden. Bij Schiphol-Noord ligt het knooppunt busstation. Het gebied biedt veel potentie om verdicht te worden dicht bij een oprit naar de A9. Als de Noord/Zuidlijn wordt doorgetrokken, dan is dit tevens een van de meest kansrijke plekken om een metrohalte te krijgen. Het gebied Elzenhof ligt ten zuidwesten van de GGD testlocatie op het Lang Parkeren terrein aan de Loevesteinse Randweg en het bevindt zich ten zuiden van het dorp en de A9. Ook het grote ontwikkelgebied Badhoevedorp Zuid is een onderdeel van deze strook. Net als voor het gebied Schiphol Noord zal ook de ontwikkeling van het gebied Badhoevedorp Zuid vermoedelijk sterk afhangen van de tracékeuze voor het doortrekken van de metrolijn. 

Conclusie aflevering 4

Net als in de drie vorige afleveringen is onze conclusie wederom simpel. De verdichting rondom Badhoevedorp wordt bijna allesomvattend. De enige ruimte die open blijft, zullen de grasvelden rond de startbanen van het vliegveld zijn. De toename van het auto- en vrachtverkeer in de regio zal enorm zijn.
Onze conclusie is dat het verkeer in de regio enorm zal toenemen, zeker ook in het dorp. Die toename van verkeer komt slechts ten dele door de woningen die gebouwd zullen worden in het dorp bij Quatrebras, Schuilhoeve en het centrum. De toenemende verkeersdrukte zal vooral komen door alle gebiedsontwikkeling en verdichting rondom het dorp.

De gemeente Haarlemmermeer lijkt vooral te werken in deelprojecten en niet zozeer te kijken naar de samenhang van de verschillende plannen. Er wordt gewerkt met verkeersmodellen maar niet alle verkeersdeelnemers zitten in dat model. Er wordt gepland voor moderne economische groei maar men doet dat op vooroorlogse wegen.
De kwetsbare verkeersdeelnemers lopen het risico de dupe te worden en het zal de leefbaarheid op de Burgemeester Amersfoordtlaan en de ringvaartdijk gaan verslechteren als er geen duidelijke keuzes gemaakt worden. Het is nog maar de vraag hoe de recreatieve bestemming uitpakt die de gemeente Haarlemmermeer beoogt met herinrichting van de ringvaartdijk. Rijden er straks twee keer zo veel auto’s over de dijk of worden die juist over de provinciale-Burgemeester Amersfoordtlaan-weg gestuurd? Of komt er een andere oplossing?

Grootschalige gebiedsontwikkeling voor bedrijven zo dicht bij het dorp is nieuw, het is veel en net als de aanleg van de A9 door het dorp in de jaren zestig, dreigt deze vooruitgang het dorp opnieuw in tweeën te splitsen.

De kernvraag blijft daarom: moet al dat regionale verkeer door het dorp heen of er omheen? 

Onze volgende aflevering zal gaan over het openbaar vervoer. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie