Door ernstige tekorten op de gemeentebegroting zijn stevige bezuinigingen onontkoombaar én moet er worden gezocht naar extra inkomsten. Donderdagavond besprak B&W met de raad een voorgesteld pakket van ombuigingsmaatregelen van 13 miljoen, en begon een verkenning naar de resterende 2 miljoen om het verwachte tekort in 2025 het hoofd te bieden.
Vanzelfsprekend werd dit geen gezellig ond...