"Tot nu toe werden er vooral conceptuele voorbeelden uitgewerkt en is de businesscase doorgerekend. Nu gaan we het ruimtelijke plan verder uitwerken, zoals stedenbouw, beeldkwaliteit, duurzame maatregelen, en het bestemmingsplan voorbereiden", geeft een gemeentewoordvoerder de nieuwe stap aan. "Ook gaan we de ontwikkelaars selecteren. De bouw start vermoedelijk in 2022."

De nieuwe wijk ligt tussen Hoofdvaart, bedrijventerrein De President en de Bennebroekerweg. Hier worden ongeveer 800 woningen gebouwd, maar ook een wijkcentrum, winkels en andere voorzieningen en voortgezet onderwijs met een sporthal. De gemeente gaat na of er nog meer woningen in het gebied passen. In de openbare buitenruimte komen speelplekken, groen en water. Eerder zijn al 225 sociale huurwoningen van Eigen Haard opgeleverd. Lincolnpark is onderdeel van De Parken.

“Lincolnpark is een interessante ontwikkeling”, zegt wethouder woningbouw Jurgen Nobel. “Het is bijzonder dat dit met marktpartijen en ook met toekomstige bewoners wordt ontwikkeld. Hier woon of werk je niet alleen, maar woon je in een community. Bewoners zullen meerdere voorzieningen samen gaan delen zoals gemeenschappelijk groen en deelauto’s.”

Er komen woningen voor verschillende doelgroepen. “Toekomstige bewoners krijgen in Lincolnpark de mogelijkheid om gezamenlijk woningbouwprojecten te starten wat de onderlinge verbondenheid versterkt. Ook komen er senioren- of zorgwoningen. Het wordt een wijk waar verschillende type woningen worden gebouwd, van jong tot oud, alleenstaand en gezin, van alles wat”, aldus wethouder Jurgen Nobel.

We hebben de lessen samengevat, deze gaan we in dit project proberen toe te passen

Het project wordt voor de gemeente gezien als een proefproject voor duurzame gebiedsontwikkeling. Daarbij wordt niet alleen naar bijvoorbeeld energie gekeken, maar ook naar circulaire materialen, klimaatadaptieve inrichting, biodiversiteit, sociale aspecten en flexibele gebouwen. Die zijn in principe geschikt te maken voor meerdere functies. Zonder ingrijpende verbouwingen kunnen ze anders worden ingedeeld en gebruikt.

Vanwege het bijzondere karakter wordt Lincolnpark per deelgebied ontwikkeld. De gemeente heeft Studioninedots in samenwerking met de bureau’s Karres en Brands en Merosch geselecteerd om het stedenbouwkundige plan uit te werken. Dit betreft wegen, groen en water.

Er wordt een groot belang gehecht aan de beleving van de bewoners. Hun visie telt zwaar. "Tot nu toe is er vooral gesproken met inwoners die zelf al een duurzame woning hebben of dit zouden willen", legt de gemeentewoordvoerder uit. "Waar lopen zij in de praktijk tegen aan? Wat zijn hun wensen? We hebben de lessen samengevat, deze gaan we in dit project proberen toe te passen."

"Enkele voorbeelden: geef mensen verantwoordelijkheid in het beheer van de buitenruimten zoals het groenonderhoud. Er komt een groene uitstraling van de wijk waardoor mens en dier prettiger leven. Bewoners krijgen vrijheid om zelf initiatieven te nemen, bijvoorbeeld door hun droomwoningen te realiseren, via het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Verder zetten we in op deelmobiliteit en alternatieve vervoermiddelen om autogebruik terug te dringen, in combinatie met een goede fietsinfrastructuur en meer ruimte voor groen. Ook willen we sociale diversiteit zodat mensen elkaar aanvullen, dit kan door verschillende typen woningen te bouwen."